DSDM og mennesker

Mennesker som jobber effektivt sammen er fundamentet til alle suksessfylte prosjekter. DSDM er en uavhengig metode som erkjenner at flere prosjekter feiler pga. menneskelig svikt enn av teknologiske årsaker. Det settes fokus på å hjelpe mennesker i å arbeide effektivt sammen for å nå forretningens mål.

DSDM vektlegger følgende viktige momenter:

  • Klart definerte roller og ansvar. Ved prosjektgjennomføring er det essensielt å vite hvor beslutninger skal tas og hvem som har ansvaret for de forskjellige oppgavene. Dersom dette er definert vil prosjektteamet fungere mer effektivt, og man unngår konfliktsituasjoner og frustrasjon.
  • Delegert beslutningsmyndighet til prosjektdeltagerne. Siden brukerne som kjenner problemet er direkte involvert i prosjektet er det mer effektiv å la brukerne ta avgjørelser innenfor prosjektets rammer, enn å involvere ledelsen gjennom tidkrevende beslutningsprosesser.
  • Team dynamikk. Gjennom å aktivt involvere brukerne i prosjektet vil man gjøre brukerne motivert, og fortrolig med den løsningen som utvikles. De vil ta et sterkere eierskap i løsningen gjennom at de hele tiden er med på å influere det endelige resultatet. DSDM anbefaler at brukerne jobber tett sammen med utviklerne, gjerne i par.
  • Riktig sammensetning av teams. Ikke alle har samme erfaring eller egenskaper. Forutsetningene for bidrag i prosjektet og kvalifikasjonene er ofte forskjellige, personlig holdning og kreativitet varierer. Alle har noe å bidra med, men som sagt, forutsetningene er forskjellige. Det finnes forskjellige metoder for å teste personlige egenskaper og identifisere teamroller. Det anbefales at man vurderer roller i prosjektet, ut fra slike tester når man ikke på forhånd kjenner prosjektdeltagerne. Se Belbin for et eksempel på teamrolleanalyser.
  • Effektiv organisering av prosjekter. Prosjekter gjennomføres i alle størrelser og varianter. Det er viktig å tenke på god kommunikasjon mellom prosjektdeltagerne. For at kommunikasjonen skal være effektiv er det viktig at de som skal utvikle løsningen er samlokalisert. Samtidig er det viktig at man ikke har for mange mennesker å forholde seg til. DSDM anbefaler en teamstørrelse på 4-6 personer, og adresserer også ansvarsdelegering i teamene.