Prosessen

DSDM benytter en prosess som er iterativ og inkrementell. Systemet leveres derfor ikke til organisasjonen i en leveranse, men i en serie av del-leveranser (inkrementer). På denne måten kan forretningskrav som haster leveres tidlig, mens mindre viktige krav kan leveres senere. I tillegg blir kvaliteten på alle leveranser kontrollert gjennom hele prosjektets livsløp.

DSDM prosessen

Livsløpet har 5 faser:

DSDM tilbyr en generisk prosess, som kan tilpasses bruk i organisasjoner basert på forretningsmessige og teknologiske rammer. Mulighetsstudien og forretningsstudien utføres sekvensielt og bestemmer spillereglene for resten av utviklingen. Disse må derfor ferdigstilles før arbeidet i prosjektet fortsetter. Hvordan de neste tre fasene overlapper eller gjennomføres i parallell er opp til det enkelte prosjektteam å bestemme. Dette vil avhenge av forskjellige ting, hovedsaklig systemets karakteristikker under utvikling og hvilke verktøy som benyttes under utvikling.

Mulighetsstudie (Feasibility)

I mulighetsstudien vurderes i hvilket omfang DSDM kan benyttes for å komme frem til løsningen. Samtidig vurderes om enkelte tekniske og styringsmessige forutsetninger er tilstede. Vi ser også på alternative løsninger og fremgangsmåter, vurderer risiki og økonomiske aspekter. Mulighetsstudien varer typisk noen få uker (ikke måneder)

Forretningsstudie (Foundation)

I forretningsstudien bestemmes omfanget av de overordnede aktivitetene i prosjektet og det skapes et godt grunnlag for fremtidig forretningsmessig og teknisk arbeid. Overordnede krav og ikke-funksjonelle krav fastsettes, og en overordnet modell for forretningsfunksjonalitet og informasjonskrav produseres. Systemarkitekturen skisseres og man enes om krav til vedlikehold. Forretningsstudien er som mulighetsanalysen relativt kort, ikke mer enn en måned.

Løsningsstudie (Exploration)

Fokus i iterasjonen for løsningsstudie er å skape de forretningsmessige aspektene ved løsningen, dvs. å bygge på overordnede krav til funksjonalitet og informasjonskrav. Vi snakker om å lage riktig system.

DSDM iterasjoner i detalj

Begge faser, Løsningsstudie og Løsningsutvikling består av 4 iterasjoner:

  1. Identifisere hva som skal produseres
  2. Enes om hvordan og når
  3. Skape produktet
  4. Kontrollere at produktet stemmer overens med forventningene (ved gjennomgang av dokumenter, demonstrere prototype, eller teste deler av systemet)

Omfanget av utvikling skjer i de to iterasjonsfasene hvor prototyper bygges inkrementelt til et ferdig testet system. Alle prototyper i DSDM er ment å utvikles frem til et ferdig system og bygges derfor robust nok for operasjonell bruk og skal tilfredstille alle relevante ikke-funksjonelle krav, som f.eks. ytelse og sikkerhet.

Utvikling (Engineering)

I Utviklingsfasen fokuseres det på å sikre at systemet tilfredsstiller den standard som kreves for at systemet kan tas i bruk av sluttbrukerne. Vi snakker om å lage systemet riktig. Hovedproduktet her er det ferdige testede system. Prosessen viser ikke testing som en egen aktivitet. Dette fordi testing er integrert gjennom hele prosjektløpet. Det ferdige systemet vil tilfredsstille alle krav.

Implementering (Implementation)

Implementeringen omfatter overgangen fra utviklingsmiljø til operasjonelt miljø. Dette inkluderer opplæring av alle brukere og overlevering av systemet. Et dokument for evaluering av del-leveransen oppsummerer hva prosjektet har oppnådd. Dokumentet belyser alle krav som ble identifisert under utvikling og systemets plassering i forhold til disse kravene. Siden DSDM er inkrementelt er det fire mulig utfall:

  1. Alt er levert og følgelig er det ikke nødvendig med mer utvikling
  2. Et nytt funksjonelt område ble avdekket under utvikling og det er nødvendig å gjennomføre en ytterligere forretningsstudie
  3. En mindre viktig del av funksjonaliteten ble utelatt pga tidspress. Utvikling returnerer til en løsningsstudie og tilfører funksjonaliteten til det leverte systemet
  4. Et ikke-funskjonelt krav er ikke tilfredsstilt og utvikling returnerer til utviklingsfasen for å bøte på dette